Το αρχικό μας ραντεβού θα καθορίσει τα θεραπευτικά βήματα που θα ακολουθήσουμε. Αφού ορίσουμε κατά προσέγγιση τον αριθμό των θεραπευτικών συνεδριών που θα αφορά το “pain management” (έλεγχο πόνου) θα πρέπει να καθορίσουμε, θεραπευτής και ασθενής, το επίπεδο συνεργασίας. Η συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπευτική διαδικασία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιοσυγκρασία του. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα οφείλουμε να είναι εξίσου επιτυχημένο σε κάθε περίπτωση.

Στις περιπτώσεις ασθενών λιγότερο εξοικιωμένων με τη θεραπευτική γυμναστική πιθανόν να χρειαστεί μεγαλύτερος αριθμός συνεδριών που θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα της αποκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε σε θέση να μειώσουμε τις συνεδρίες χωρίς όμως να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης το οποίο καθορίζεται κυρίως από το είδος του τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως ενδιάμεσα των θεραπειών ο ασθενής θα εκτελεί στο σπίτι το ασκησιολόγιο όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στην τελευταία συνεδρία.

Αφού ολοκληρωσουμε το ασκησιολόγιο που πρέπει να εκτελεστεί για την πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά στην προ τραυματισμού κατάσταση προγραμματίζουμε κάποιο ραντεβού εντός του επόμενου μηνός προκειμένου να γίνει επανεξέταση και αναδιαμόρφωση του θεραπευτικού ασκησιολογίου σύμφωνα με την πρόοδο του ασθενούς.